Menu

Press

  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord

2021
1 Mar

Handel med stöldgods på nätet

2021-03-01 17:21
Handel med stöldgods på nätet
Ett allt större problem som uppmärksammas i flera städer är det omfattande problemet med cykelstölder. Tyvärr är detta ett mycket vanligt brott som drabbar många. Dessa vardagsbrott är tyvärr inte prioriterade inom Polismyndigheten, och med tanke på den kritiska situationen inom flera polisregioner och avsaknaden av förmåga i yttre tjänst är det inte konstigt att poliserna får lägga den här typen av ärenden åt sidan. Men signalen till medborgarna är att samhället inte reagerar. Detta måste vi ändra på, inte minst genom ökade satsningar på det brottsförebyggande arbetet.

Regeringen behöver även agera när den rådande situationen innebär att många stulna cyklar läggs ut till försäljning på nätet, till exempel på de stora på näthandelsplatserna, och där säljs öppet. Det måste finnas möjligheter att ingripa när enskilda upptäcker att deras stulna tillhörigheter säljs på nätet. I dag upplever dock många en maktlöshet eftersom försäljningen bara fortsätter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:
Skriftlig fråga 2019/20:1954 av Roger Haddad (L) Roger Haddad (L) Handel med stöldgods på nätet (pdf, 88 kB) till Statsrådet Mikael Damberg (S) Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att stoppa försäljningen av stöldgods på nätet? Frågan är besvarad Händelser Inlämnad: 2020-08-14 Överlämnad: 2020-08-17 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-31 Sista svarsdatum: 2020-08-31 Skriftliga frågor Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt. Svar på skriftlig fråga Ju2020/02879/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1954 av Roger Haddad (L) Handel med stöldgods på nätet Roger Haddad har frågat vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att stoppa försäljningen av stöldgods på nätet. Cykelstölder är tyvärr ett vanligt förekommande brott och möjligheterna för rättsväsendet att binda en gärningsman till en cykelstöld är ofta små. Att såväl tillverkare som brukare av cyklar och annan stöldbegärlig egendom vidtar åtgärder för att försvåra stölder är därför viktigt. Som privatpersoner har vi också ett ansvar när vi köper begagnad egendom att undersöka varan och inte köpa en vara som kan misstänkas vara stulen. De stora digitala handelsplatserna har vanligtvis säkerhetslösningar och information på sina webbsidor för att upplysa och hjälpa konsumenterna att göra säkra val och minimera risken att köpa stöldgods eller utsättas för bedrägeri. Det bedrivs också en samverkan mellan Polismyndigheten och bolagen på regelbunden basis. Polismyndigheten arbetar även strategiskt mot brottsaktiva personer, som står för en stor del av mängdbrotten, i syfte att dessa personer ska identifieras och lagföras i ett tidigare skede. Regeringens satsning på 10 000 fler polisanställda till 2024 grundar sig i att vi ser ett stort behov av en utökad polisiär verksamhet i landet. Genom att förstärka Polismyndigheten ökar vi den brottsbekämpande kapaciteten. Det inbegriper att myndigheten också får bättre möjligheter att på olika sätt utveckla arbetet mot stöldbrottslighet, såväl internt som i samverkan med exempelvis handelsplatser och försäkringsbolag. Under förra mandatperioden tog regeringen fram ett nationellt brottsförebyggande program – Tillsammans mot brott – som syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Målsättningarna är bl.a. att medvetenheten ska öka hos de aktörer som på olika sätt tillverkar, säljer, innehar eller på annat sätt är ansvariga för stöldbegärliga objekt om hur de kan bidra till att minska risken för brott, och att fler åtgärder vidtas för att motverka efterfrågan på stulna varor. Regeringen följer kontinuerligt upp det brottsförebyggande programmet och avser att återrapportera arbetet till riksdagen under 2020. Inom Regeringskansliet bereds också en promemoria som bland annat innehåller straffrättsliga förslag som tar sikte på systematiska stölder respektive hälerier. Stockholm den 31 augusti 2020 Mikael Damberg

Kommentarer


Inga kommentarer finns.
Bli först med att kommentera den här artikeln!
Kommentarer är modererade för den här artikeln.
Det betyder att din kommentar inte kommer att visas förrän den har blivit godkänd av en moderator.
Ange ditt namn
Ange en kommentar
Ange din e-postadress om du vill bli notifierad när nya kommentarer görs. Din e-postadress kommer inte att visas för någon annan.
Säkerhetsfråga:
För att förhindra missbruk av detta formulär vill vi att ni anger svaret på frågan nedan.
Svaret måste anges för att innehållet i formuläret skall skickas.
Ange svaret med siffror.
Verifiera att du är en person genom att svara på frågan.
Svaret anges med siffror.
  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord